Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Espanja panostaa kiertotalouteen uudella strategialla - Suomen suurlähetystö, Madrid : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Madrid

Embajada de Finlandia
Paseo de la Castellana 15, E-28046 Madrid 1, Spain
Puh. +34-91 319 6172
S-posti sanomat.mad@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 6.7.2018

Espanja panostaa kiertotalouteen uudella strategialla

Espanja pyrkii vastaamaan EU:n kiertotalouspaketissa (2015) asetettuihin tavoitteisiin laatimalla kansallisen kiertotalousstrategian. Kiertotalouden osalta Espanjassa aloitteita on tähän asti ollut liittyen lähinnä ilmastopolitiikkaan ja jätehuoltoon, ei niinkään tuotantoon ja kulutukseen. Valmistelussa oleva strategia pyrkii muuttamaan tilanteen ja edistämään taloutta, jossa materia kiertää ja resursseja käytetään tehokkaasti. Kiertotalouden edistäminen Espanjassa luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Lyhyesti kiertotaloudesta

Kiertotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa materia kiertää sen sijaan, että valmistuksen ja käytön jälkeen tuote hävitettäisiin jätteenä.  Kiertotalous pyrkii siis säilyttämään tuotteet, materiaalit ja resurssit talouden kierrossa mahdollisimman pitkään, tehostamaan resurssien käyttöä, ja minimoimaan jätteiden synnyn. Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat kiertotaloudessa keskeisessä osassa. Kiertotalouden tarkoitus on parantaa taloudellisia tuloksia aikana, jona resurssien käyttö vähenee. Lisäksi tarkoitus on identifioida ja luoda uusia mahdollisuuksia talouskasvulle, edistää innovaatioita ja kilpailukykyä, turvata olennaisten raaka-aineiden saanti ja taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä vähentää resurssien käytön ympäristövaikutuksia. Kiertotalouteen siirtyminen voi luoda myös työpaikkoja. Euroopan unionin mukaan kiertotalouteen siirtyminen loisi EU:ssa 400 000 uutta työpaikkaa, joista noin 52 000 sijoittuisivat Espanjaan. Kiertotaloudessa yhdistyvät siis taloudelliset ja ympäristönäkökulmat.

Kansallisen tason toimet kiertotalouden edistämiseksi

Espanjan vielä julkistamattoman kiertotalousstrategian España Circular 2030 laadinta aloitettiin Rajoyn hallituksen aikana. Strategiaa laadittiin EU:n kiertotalouteen liittyvän toimintasuunnitelman mukaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Strategian laadinnassa suurimmassa roolissa oli Rajoyn hallituksen maatalous-, kalastus-, elintarvike- ja ympäristöministeriö (MAPAMA). Laadinnassa mukana oli myös talous-, teollisuus- ja kilpailukykyministeriö (MINEICO) sekä joukko muita ministeriöitä. Lisäksi esimerkiksi itsehallintoalueet sekä Espanjan maakuntien ja kuntien liitto olivat mukana prosessissa yhdessä eri alojen edustajien, yritysten, sekä kansalaisten kanssa. Espanjassa pidettiin kaikkien strategiaan liittyvien toimijoiden osallistumista tärkeänä.  Strategian ensimmäinen luonnos sai eri toimijoilta lähes 2 000 kommenttia, ja kommentit ovat tällä hetkellä arvioitavina. Kiertotalousstrategian viimeistely jäi Rajoyn hallituksen kaaduttua Sánchezin hallitukselle.

Helmikuussa 2018 julkaistun kiertotalousstrategialuonnoksen mukaan strategian lähtökohtana on luonnonvarojen käytön vähentäminen ja jätemateriaalien käyttö raaka-aineina. Ministeriöiden mukaan Espanjan kiertotalousstrategia tuo mukanaan alustavan toimintasuunnitelman, jossa tulee olemaan 70 eri aloitetta. Strategian avulla pyritään edistämään tuotantoprosessien teknistä innovointia, vihreitä julkisia hankintoja, ja eurooppalaisen ympäristömerkin ja vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjohtamisjärjestelmän (Eco-Management and Audit Scheme) käyttöä. Myös ekologista suunnittelua pyritään strategialla edistämään.

Strategiassa määritellään viisi pääsektoria, joilla voidaan parhaiten edistää kiertotaloutta. Nämä sektorit ovat kulutustavara-, rakennus- ja matkailuala sekä elintarviketalous ja teollisuus. Strategiassa nostetaan esille kahdeksan toiminta-aluetta, joille on suunniteltu budjetoitavan varoja strategian 836 miljoonan euron budjetista. Nämä ovat: tuotanto ja suunnittelu (32 miljoonaa euroa); kulutus (20 miljoonaa euroa); jätehuolto (28 miljoonaa euroa); kierrätetystä materiaalista tuotetut raaka-aineet (100 000 euroa); ja veden uudelleenkäyttö (478 miljoonaa euroa); tutkimus, innovointi ja kilpailukyky (241 miljoonaa euroa), tietoisuus ja osallistuminen (533 000 euroa), sekä työllisyys ja koulutus (35 miljoonaa euroa). Näille kahdeksalle toiminta-alueelle esitetään strategiassa tärkeimmät toimenpiteet ja ministeriö, jonka toimialaan ne kuuluvat. Huomattavaa on, että veden uudelleenkäytön edistämiseen budjetoidaan 57% budjetin varoista. Suurimmat veden uudelleenkäyttökohteet ovat maatalous, ja puutarhojen ja vapaa-ajanviettoalueiden kastelu.

Espanjan kansallisella kiertotalouden toimintasuunnitelmalla pyritään saavuttamaan EU:n asettama tavoite yhdyskuntajätteiden kierrätysasteen nostamisesta 55 prosenttiin v.2025 mennessä. Tällä hetkellä jätteistä kierrätetään Espanjassa noin 30%, kun Euroopan Unionin keskiarvo on 45% (Suomi 42%). Kuitenkin Espanjassa eri alueiden kierrätysasteet eroavat toisistaan. Esimerkiksi La Riojan alueella yhdyskuntajätteiden kierrätysaste on 50%, kun taas Madridissa kierrätysaste on 20%. Tarvittaviin toimenpiteisiin pyritään Espanjassa ryhtymään jo nyt, jotta Espanja pystyy vastaamaan jätehuoltosäädöksissä asetettuihin kierrätysmääriä koskeviin vaativiin tavoitteisiin ja toteuttamaan toimenpiteitä, jotka vähentävät muovijätteen määrää.

Espanjan kiertotalousstrategiassa korostetaan tarvetta sisällyttää Espanjan oikeusjärjestelmään jätedirektiivipaketti ja muovidirektiivi osana tammikuussa esitettyä eurooppalaista muovistrategiaa. Espanjassa työstetäänkin asetusta, joka kieltäisi muovipussien ilmaisjakelun. Tarkoitus on tehdä muovipussit ensin maksullisiksi ja lopulta vuonna 2020 kieltää ne täysin. Asetuksen oli tarkoitus astua voimaan 1. maaliskuuta, mutta asetuksen toimeenpano on lykkääntynyt.

Espanjassa on käynnissä myös muita kiertotalouteen liittyviä ohjelmia ja strategioita. Kansallisen tason ohjelmia ovat esimerkiksi jätteiden kestävään hallintaan ja kierrätykseen panostava Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) vuosille 2016-2022 ja biotalousstrategia Estrategia Española de Bioeconomía: Horizonte 2030. Kansainvälisellä tasolla Espanja on sitoutunut tukemaan Euroopan komission toimintasuunnitelmaa kiertotalouteen siirtymiseksi. Lisäksi Espanja osallistuu YK:n ilmastotavoitteiden ja Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseen.

Paikallinen taso kiertotalouden edistäjänä

Kaupungit ovat keskeisessä osassa kiertotalouden edistämisessä, sillä YK:n arvion mukaan 70% maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Vaikka Espanjassa ei ole ollut kansallista kiertotalousstrategiaa, kiertotaloutta on Espanjassa edistetty paikallisella tasolla. Esimerkiksi kiertotalouden edistämiseen tähtäävään Sevillan julistukseen (2017) on Espanjassa sitoutunut yli 200 kuntaa. Lisäksi aloitteita kiertotalouden edistämiseksi on tehty itsehallintoalueilla. Kuitenkin vain Katalonialla ja Baskimaalla on suoraan kiertotaloutta käsittelevät strategiat. Kiertotalouden lisäksi Katalonian strategia käsittelee vihreää taloutta, Baskimaan strategia taas materiaalien uudelleenkäyttöä. Muista Espanjan alueista esimerkiksi Kanariansaaret ovat parhaillaan työstämässä kiertotalousstrategiaa. Andalusiassa taas kiertotaloutta on pyritty edistämään strategian laatimisen sijaan biotalouslain säätämisellä.

Käytännössä kiertotalouden edistäminen on näkynyt esimerkiksi Baskimaalla ja Kataloniassa. Baskimaalla eri teollisuudessa hyödynnettävien materiaalien käyttö on laskenut 38 % (vrt. EU 16%) vuosien 2005 ja 2015 välillä. Vuonna 2016 vihreitä tuotteita tuottavien baskiyritysten liikevaihto oli 2 800 miljoonaa euroa. Alueella sijaitseva Vitoria-Gasteizin kaupunki nimitettiin Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuonna 2012, ja Baskimaan sanotaan olevan yksi Euroopan johtavista alueista ekologisessa suunnittelussa. Kataloniassa taas kiertotalousyritysten liikevaihto oli vuonna 2014 11 038 miljoonaa euroa. Tämä muodosti 2% Katalonian BKT:sta. Laajentaakseen edelleen kiertotaloutta edistävää toimintaa Katalonia on tukenut 1,8 miljoonalla eurolla yritysten kiertotalouteen ja materiaalien tehokkaampaan käyttöön liittyviä projekteja.

Espanjalaisten yritysten osalta kiertotaloudessa puhuttaa eurooppalainen periaate tuottajan laajennetusta velvollisuudesta. Tuottajan laajennetun velvollisuuden periaatteen mukaan tuottaja on vastuussa hyödykkeestä sen käytön aikana sekä tuotteen kierrättämisestä tuotteen käytön loppumisen jälkeen. Espanjassa periaatteeseen on reagoitu vaihtelevasti. Joissakin yrityksissä on luotu systeemi, jossa yritys noutaa itse omat tuotteensa niiden käytön päättymisen jälkeen ja kierrättää ne. Kuitenkin yleisempää on jätteiden kollektiivinen hallinta. Tällöin yritykset delegoivat vastuunsa erityiselle, juuri tätä tarkoitusta varten luodulle toimijalle. Tästä toimintatavasta on Espanjassa saatu hyviä kokemuksia. Espanjassa jätteiden kollektiivista hallintaa toteuttavat esimerkiksi Ecoembes ja Ecovidrio. Ecoembes koordinoi pakkausjätteen kierrätystä, Ecovidrio lasijätteen.

Kiertotalouteen siirtymisen haasteet Espanjassa

Vaikka kansallisen kiertotalousstrategian laatiminen Espanjassa vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen, strategia yksin ei riitä muutoksen aikaansaamiseksi. Tarvetta on edelleen uusille, kiertotalouteen siirtymistä tukeville poliittisille ja yrityksien parista nouseville aloitteille. Lisäksi tarvetta on menetelmille ja mittareille, joilla voidaan seurata kiertotalouden kehittymistä ja arvioida kiertotalouden prosesseja. Tällä hetkellä esimerkiksi raaka-aineiden liiallisen käytön estämisen, ekologisen suunnittelun ja ekoinnovoinnin mittausjärjestelmät ovat vielä suhteellisen kehittymättömiä. Vaikka joillakin sektoreilla, esimerkiksi materiaalien tehokkaassa hyödyntämisessä ja jätehuollossa, indikaattorit ovat kehittyneet, edelleen on tarve kehittää arviointimenetelmiä entistä kattavimmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi, jotta kiertotalouden kehittymistä olisi mahdollista seurata Espanjassa.

Espanjassa on tällä hetkellä ympäristökysymyksiä tärkeinä pitävä hallitus. Sánchezin hallitus aikoo panostaa uusiutuviin energioihin, taistella ilmastonmuutosta vastaan ja edistää talouden hiilineutraaliutta. Uusi ympäristö- ja ekologisen muutoksen ministeri Teresa Ribera on korostanut ympäristöhaasteiden olevan monimutkaisia ja niiden ratkaisun vaativan kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Vaikka Espanjan uuden hallituksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, vielä ei kuitenkaan vähemmistöhallituksen toimintamahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi voida arvioida, kuinka vaikuttavia toimia uusi hallitus pystyy tekemään.

Mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

Kiertotalouteen panostaminen Espanjassa luo liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomessa on osaamista eri kiertotalouden osa-alueilla, kuten waste-to-energy -sektorilla, ja tätä osaamista voitaisiin tuoda myös Espanjaan.  Suomalaisten yritysten kilpailuetuja Espanjan markkinoilla ovat suomalaisten yritysten hyvä maine, pohjoismainen brändi, innovatiiviset ratkaisut ja tuotteiden ja palveluiden hyvä laatu. Kiinnostusta suomalaiselle osaamiselle maassa on: Espanjassa Suomea pidetään maana, joka on implementoinut esimerkillisesti kiertotalousstrategiaa. Espanjassa suomalaisten yritysten potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita voisivat olla esimerkiksi espanjalaiset yritykset, Espanjan maatalousministeriö ja itsehallintoalueet.

Suomalaiset yritykset voivat kuitenkin kohdata myös haasteita Espanjan markkinoille pyrkiessään. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi kielimuuri, erot kulttuureissa ja puute hallinnon läpinäkyvyydessä. Lisäksi alalla toimii jo suuria ja vakaita yrityksiä, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia palveluja. Suomalaisten yritysten potentiaalisia kilpailijoita ovat esimerkiksi Acciona Aqua, Salher, Aguas de Valencia, Recytrans, Gestán, Emgrisa, Acteco ja Geseco. Kuitenkin Espanjassa on suuri tarve esimerkiksi jätehuoltoon liittyville innovatiivisille ratkaisuille, ja toimiminen Espanjassa voisi avata markkinat suomalaisille yrityksille myös Latinalaiseen Amerikkaan.

Teksti: Hannaleena Jokihaara. Taustatyö: Annabella Polo (Business Finland), Jasmine Malla.

Tulosta

Päivitetty 19.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Madrid | Yhteystiedot